Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Aluerakennuttaja Oy (jäljempänä ”SARA”)
Y-tunnus: 2298160-4
Åkerlundinkatu 11 B, 33100 Tampere, Suomi
http://www.sara.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Timo Kamppuri
puh. +358 50 433 6035
timo.kamppuri@sara.fi
Åkerlundinkatu 11 B, 33100 Tampere, Suomi

Rekisterin nimi

SARA asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu SARAn oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötietojen käyttötarkoitus on SARAn ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää SARAn ja sen konserniyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin (ml. uutiskirjeen tilaus), markkinointikilpailujen järjestämiseen, profilointiin, etämyytiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Tietoja voidaan käyttää myös SARAn liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

SARA ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

SARA käyttää palveluidensa toteuttamiseen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Tästä johtuen palvelun käyttämiseen liittyviä käyttötietoja sekä henkilötietoja siirretään osittain Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Riittävä tietosuojan taso tietojen käsittelyssä varmistetaan käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt., että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. roskapostiestopalvelun kautta.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Käyttäjätietojen säilytysaika

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilörekisterin tietoja saadaan säilyttää vain niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.

Oikeus tulla unohdetuksi

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida SARAn rekisteristä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja tietoja.

Pyynnöt edellä mainittuihin liittyen voi toimittaa joko sähköpostitse timo.kamppuri@sara.fi

tai postitse osoitteeseen:

Suomen Aluerakennuttaja Oy / Käyttäjätilin poistaminen / Oikeus tulla unohdetuksi,
Åkerlundinkatu 11 B, 33100 Tampere
Suomi